Evasand

 • Evasand Series | Graphite – EVA63N/S00

  Graphite

  EVA63N/S00

  Evasand

  Graphite

  EVA63N/S00

  Available Sizes:
  30cm x 60cm
  60cm x 60cm

  Body:
  Porcelain

  Variation:
  V3

  Surface:
  S = structure
  N = flat

 • Evasand Series | Ash – EVA63N/S04

  Ash

  EVA63N/S04

  Evasand

  Ash

  EVA63N/S04

  Available Sizes:
  30cm x 60cm
  60cm x 60cm

  Body:
  Porcelain

  Variation:
  V3

  Surface:
  S = structure
  N = flat

 • Evasand Series | Smoke – EVA63N/S01

  Smoke

  EVA63N/S01

  Evasand

  Smoke

  EVA63N/S01

  Available Sizes:
  30cm x 60cm
  60cm x 60cm

  Body:
  Porcelain

  Variation:
  V3

  Surface:
  S = structure
  N = flat

 • Evasand Series | Rust – EVA63N/S02

  Rust

  EVA63N/S02

  Evasand

  Rust

  EVA63N/S02

  Available Sizes:
  30cm x 60cm
  60cm x 60cm

  Body:
  Porcelain

  Variation:
  V3

  Surface:
  S = structure
  N = flat